תקנון מלגת עידוד הספורט, המוסיקה,המחול, מדעים, אומנויות ותחומי העשרה

 

מטרת הקרן:

עידוד המצוינות בספורט, מוסיקה, מחול, מדעים, אומנויות ותחומי העשרה נוספים ברמת הנגב. חברי הועדה מגדירים מצוינות בתחום כשילוב של יכולת מקצועית, התמדה והשקעה כפי שבאים לידי ביטוי בקריטריונים ותנאי הסף שבהמשך התקנון.

 

קהל יעד:

קהל היעד הינו: כלל תושבי המועצה, עם העדפה לעידוד ילדים ונוער.

 

יעדים:

הקרן נועדה לעודד השקעה, התמדה ומצוינות בתחומים השונים, ולכן גובה המלגה לא בהכרח ישקף את גובה ההוצאות הכספיות (למשל: עלות כלי הנגינה או הנסיעות) או את המצב הכלכלי של הפונים, אלא את רמת ההשקעה, ההתמדה והמצוינות.

 

תנאי-סף להגשת בקשות:

מתוך המטרות והיעדים שהוגדרו להלן, הוגדרו תנאי הסף הבאים:

 • ותק במועצה- של לפחות שנתיים, והצגת אישור תושב של הפונה/הוריו.
 • ותק רציף של לפחות 3 שנים בתחום הגשת הבקשה.
 • ניתן להגיש בקשה בתחומים הבאים בלבד: מוסיקה, מחול, ספורט, אמנויות, מדעים והעשרה
 • תידרש הוכחת השתתפות בפעילות (ע"י גוף רשמי).
 • ניתן יהיה לפנות לועדה לאחר תום שנתיים מיום קבלת מלגה ע"י הקרן בעבר (כלומר ניתן להגיש פעם ראשונה לאחר 3 שנים, ובמידה וקיבלו מילגה, ניתן לפנות שוב רק בשנה השלישית שאחר-כך)
 • לא תינתן מלגה לפונה אשר קיבל מלגה אחרת ע"י המועצה, באותה שנה.
 • המלגה לא מיועדת למי שמתפרנסים מתחום הפעילות (כגון מורים, מאמנים, בעלי מקצוע וכד')
 • יידרש מכתב המלצה מהמאמן/מורה, על-גבי טופס שיוכן ע"י הועדה (ראו סעיף נפרד)
 • מילוי טופס בקשה (ראו סעיף נפרד).
 • הבקשות יקבלו ניקוד ע"פ קריטריונים המפורטים בהמשך. ניקוד מינימום לקבלת מלגה ייקבע לפי מספר הפונים, במידת האפשר תוך התייחסות נפרדת לכל תחום בקשה, ולפי הסכום העומד לרשות הקרן באותה שנה.

 

קריטריונים לתעדוף בקשות (ניקוד, שאלונים)

 • גיל המבקש: פונים שהם עד כיתה ו'- 5 נקודות, למבקשים בכיתות ז'-ט': 10 נקודות, למבקשים בכיתות י'-יב': 15 נקודות, למבקשים מבוגרים (אחרי תיכון): 5 נקודות.
 • ותק רציף בתחום: (כדרך לאפיין מצוינות): מוצע לתת נקודה אחת לכל שנת ותק רציפה בתחום.
 • מקום הלימוד/העיסוק: משקף לעתים את הצורך לצאת מגבולות המועצה והאזור לצורך התמקצעות. לפיכך מוצע שמבקש שלומד/מתאמן במסגרת חוגי המועצה יקבל 5 נקודות, מבקש שלומד/מתאמן באזור ב"ש, יקבל 10 נקודות, ומי שלומד/מתאמן באזור המרכז יקבל 15 נקודות- וזאת רק אם ההתקדמות המקצועית דורשת את היציאה מתחומי המועצה.
 • השתתפות בקבוצה תחרותית, הרכב מוסיקלי או הופעה במסגרת מקצועית יתוגמלו ב- 10 נקודות.
 • ניקוד משוקלל של טופס ההמלצה: עד 20 נקודות.
 • תינתן אפשרות לחברי הועדה להוסיף עד 10 נקודות "בונוס", לפי שיקול חברי הועדה, כנגד הצטיינות יתרה או הישגים מיוחדים של הפונה.

 

מנגנון הגשת הבקשה

 • הגשה אינטרנטית (Google Doc) כך שיווצר באופן אוטומטי קובץ המרכז את הפניות, וניתן יהיה לייעל ולזרז את הטיפול בבקשות. הטופס יכלול היבטים שונים הנדרשים לצורך בדיקת העמידה בתנאי הסף והקריטריונים לתעדוף הבקשות.
 • הפונה אחראי על העברת המסמכים עד לתאריך הקובע שיתפרסם באותה שנה. במידה וכלל המסמכים וההמלצות לא יגיעו עד המועד שנקבע, לא תיבחן הבקשה.
 • תשובות יימסרו (אלקטרונית) לפונים עד חודש לפני מועד קיום טקס קבלת המלגות.
 • ניתן יהיה להגיש ערעור על החלטת הועדה תוך שבוע מיום קבלת התשובה.
 • ועדת ערעורים תדון בבקשה ותיתן את החלטתה הסופית תוך שבועיים.

 

טופס המלצה

טופס המלצה יתייחס להיבטים השונים שצויינו לעיל (תנאי הסף והקריטריונים לתעדוף, כגון: השתתפות בהרכבים, ותק בתחום, מוסד הלימוד ועד)ויאפשר לבחון את מידת היכרותו של המורה/מאמן עם התלמיד (שנות הכרות), את הערכתו המקצועית לתלמיד בהשוואה למקבילים לו (היכן הוא ממוקם ב"עשירונים" בקבוצתו/תחומו), ניקוד המלצת המורה/המאמן בסקלה 1-10, ויתאפשר להוסיף הערכה מילולית. הטופס ייבנה בהתייעצות עם הגורמים המקצועיים במועצה.

 

סכומי פרס

סכומי הפרס ייקבעו על-פי הסכום הכולל שיעמוד לרשות הקרן ב- 2-3 מדרגות לגובה הפרס, וזאת בהתאם למדרג הניקוד, מספר הפונים והכנסות הקרן. בכל מקרה סכום הפרס לא יפחת מ 1,500₪.

דוגמא למדרגי פרס-

5,000 ₪ דרגה ג' (הצטיינות יתרה בין-תחומית)

3,000 ₪ דרגה ב' (הצטיינות גבוהה)

1,500 ₪ דרגה א' (פרס בסיסי)

 

תנאים נוספים לקבלת המלגה-

 1. השתתפות בטקס קבלת מלגות- לפונים יובהר כי השתתפותם בטקס קבלת המלגות (או נציג מטעמם) היא תנאי לקבלת המלגה.
 2. מבקשים אשר יש להם חוב לפעילות המתנ"ס או המועצה, יוכלו לקזז את חובם באמצעות המלגה, אך לא יוכלו לקבל מלגה מבלי לטפל בחוב.

 

מנגנון לערעורים וועדת חריגים:

 • לועדת החריגים יובאו מקרים בהם ישנו ספק האם המגיש עומד בתנאי הסף. חברי הועדה יכללו את יו"ר ועדת המלגות וחבר נוסף בועדת המלגות ואת ראש אגף החינוך והקהילה. ועדת החריגים אינה ממליצה על קבלת המלגה או דחייתה, אלא רק על האם המבקש עבר את תנאי הסף או לא.
 • ועדת ערעורים: מבקש אשר מעוניין לערער על החלטת הועדה יוכל לעשות זאת ע"י פנייה אלקטרונית למזכירת הועדה במתנ"ס, וזאת תוך שבוע מיום קבלת התשובה.
 • ועדת הערעורים תדון בבקשה ותמסור את החלטתה הסופית תוך שבועיים ממועד זה (עד שבוע לפני טקס המלגות).

 

בברכה,
דורית קורין, יו"ר ו. מלגות