קרן מלגות לסטודנטים תושבי המועצה האזורית רמת הנגב
ע"ש משפחת דיוויס וקרן הפדרציה היהודית בלאס וגאס ומפעל הפיס
בניהול העמותה למען התושב ברמת הנגב

תקנון הקרן

 

1. רקע כללי

א. קרן הפדרציה היהודית בלאס וגאס ומשפחת דיוויס למלגות ברמת הנגב בשיתוף המועצה האזורית רמת הנגב ומפעל הפיס מודיעים על פתיחתה של קרן מלגות חדשה ע"ש משפחת דיוויס וקרן לאס וגאס, לסטודנטים בני המועצה האזורית רמת הנגב אשר לומדים במוסדות להשכלה גבוהה ו/או לימודי תעודה כמפורט להלן.

"בני המועצה האזורית רמת הנגב" – מי אשר הינו מתגורר ברציפות בתחום המועצה האזורית רמת – הנגב במשך פרק זמן של לפחות שנתיים המסתיימות במועד הפנייה לקבלת מלגה, או שהתגורר בעבר בתחום המועצה האזורית רמת הנגב תקופה של לפחות שנתיים וחלפו לכל היותר חמש שנים מאז עזב את תחום המועצה האזורית רמת הנגב, ובלבד שהוריו מתגוררים ברציפות בתחום המועצה האזורית רמת-הנגב במשך פרק זמן של לפחות שנתיים המסתיימות במועד הפנייה לקבלת מלגה.
** למעט מלגות פר"ח.

ב. פתיחתה של קרן המלגות לתושבי המועצה האזורית רמת הנגב הנה לרווחת תושבי רמת הנגב ומטרתה עידוד קליטת תושבים חדשים לרמת הנגב.

ג. קרן המלגות, פרי יוזמתה הברוכה של קהילת לאס וגאס ומשפחת דיוויס תעמיד סכום כספי למימון לימודים במוסדות להשכלה גבוהה ו/או לימודי תעודה לתושבי המועצה האזורית רמת הנגב כפי שיפורט להלן;

ד. הקרן תחלק מלגות לזכאים אחת לשנה.

ה. הקרן תפרסם קול קורא המזמין להגיש בקשות למלגה באמצעות: עלון המועצה, אתר האינטרנט המועצתי, לוחות מודעות ביישובים, ומידעונים יישובים.

ו. הקרן מיועדת לנשים וגברים. הכתיבה בלשון זכר היא מטעמי נוחות בלבד.

 

2. הקריטריונים לקבלת מלגה

על מנת להיות זכאי למלגה חייב הפונה לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:

א. הפונה הינו אזרח ישראלי.

ב. הפונה הינו "בן/בת המועצה האזורית רמת הנגב" כהגדרתו בסעיף 1(א).

ג. הפונה הינו סטודנט הלומד לתואר ראשון, שני או שלישי במוסד להשכלה גבוהה, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או בתוכנית אקדמית המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה או סטודנט הלומד בתוכנית לימודים ו/או הכשרה מקצועית של שנה לפחות המקבילה לשנת לימוד אקדמאית והמזכה בתעודת הסמכה. תינתן עדיפות ללומדים מקצועות הוראה, לימודי תעודה במקצועות טכנולוגיים, מקצועות הרפואה והוראת הגיל הרך.

ד. עמידה בראיון אישי, (למעט סטודנטים למלגת תושבות, אשר עברו ראיון אישי בעבר, וממשיכים באותו מסלול לימודים) במסגרת הראיון האישי ייבחנו בין היתר הישגי הפונה בעבר, תעסוקתו של הפונה ותרומת הלימודים בגינם מבוקשת המלגה לתעסוקתו או מגוריו של הפונה בתחום המועצה האזורית רמת הנגב, יכולתו האישית של הפונה, מצבו הכלכלי והמשפחתי של הפונה, ותרומתו לחברה ולקהילה.

ה. על הסטודנט לבחור אחד מהמסלולים –

מסלול I – מלגת תושבות: פונה לתושבים מעל גיל 35 ו/או בעלי משפחה המתחייבים בפני הקרן על מגורים של שנתיים לפחותבתחום המועצה האזורית רמת הנגב בטווח של 5 שנים החל מסיום לימודיהם. יודגש כי הקרן שומרת לעצמה את הזכות לדרוש החזר מלגה למי שלא יעמוד בהתחייבותו למגורים בתחום המועצה האזורית רמת הנגב לאחר סיום לימודיו.
 

מסלול II – מלגות מעורבות חברתית: מלגות אלה מיועדות לסטודנטים תושבי/בני המועצה לתואר ראשון, שני או שלישי. המלגות יינתנו בשיתוף מפעל הפיס ועל כן כתנאי לקבלת מלגות מעורבות חברתית על המוסד להשכלה גבוהה ומסלול הלימודים צריך להיות מוכר ומאושר על ידי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה).
מובהר בזאת מפורשות כי אין אפשרות למועמדים לקבל כפל מלגות ממפעל הפיס. לצורך קבלת מלגות מעורבות חברתית על מגישי המלגות יהיה לעמוד במסלול של 180 שעות מעורבות חברתית וגובה המלגה במסלול זה יהא 10,000 ₪ .

להלן אפשרויות מלגות המעורבות חברתית במסלול זה:

  1. קבוצת מובילי שינוי- קבוצה של סטודנטים/יות המעוניינים/ות להשפיע על הקהילה שלנו בתחומים שונים, כגון: התיישבות, שותפות, הורות, קשר בין דורי, חיזוק הקשר עם הקהילה הבדואית ועוד.
  2. קבוצת תרבות צעירים-מיועדת לסטודנטים/יות עד גיל 35 בעלי/ות זיקה לתחום, כגון: אנשי סאונד, שיווק, גרפיקה, צילום, לוגיסטיקה ובינוי. סטודנטים אשר יגישו בקשה למלגת תרבות יהיו צוות המסייע לקידום פאב 40 והצלחתו.
  3. חונכות טיפולית- מיועדת לסטודנטים/יות הלומדים מקצועות טיפוליים ומעוניינים להתנסות בבניית תוכנית ליווי ולהוציאה לפועל במסגרת חונכות אישית.
  4. מלגת רובוטיקה- מיועדת לסטודנטים/יות מדריכים /ות בנפשם/ן, אחראים/יות להובלת קבוצה של ילדים. כולל הכשרה מעשית בתחילת ספטמבר. לא דרוש ידע מקצועי/טכני קודם.
  5. מלגת נוער- מיועדת לסטודנטים/יות אשר לומדים ומתגוררים רחוק (צפונית לבאר שבע) . במסגרת התוכנית הסטודנטים/יות משובצים/ות למספר ימי עבודה מלאים ומרוכזים בפרויקטים מועצתיים, בעיקר בפעילויות נוער.

 

סטודנטים שייבחרו במסלול מלגות מעורבות חברתית יעברו מיון וקבלה ובמידה ויימצאו מתאימים מבחינת כישורים וזמינות ישולבו בפעילות ו/או בפרויקטים , על בסיס 'כל הקודם זוכה.
למניעת ספקות מובהר כי מסלול זה מוגבל וקיימת מכסת התנדבות אפשרית והשתתפות הסטודנטים במסלול זה מותנת באישור ועדת המלגות.

ו. הקריטריונים המצוינים לעיל אינם מהווים רשימה סגורה ולוועדת המלגות תהיה נתונה הסמכות תוך שימוש בשיקול דעתה, לבטל ו/או לשנות ו/או לסטות מהקריטריונים ו/או לדון בקריטריונים נוספים להענקת המלגה.

ז. סטודנט שאושרה בקשתו למלגה מחויב להשתתף בטקס חלוקת המלגות במועד כפי שייקבע מעת לעת ע"י הנהלת הקרן ו/או וועדת המלגות.

ח. סטודנט שאושרה בקשתו למלגת מעורבות חברתית מחויב להשתתף במפגשי התוכן (סמינרים) אשר יעסקו בתכנים הנוגעים לפעילות במועצה אזורית רמת הנגב וכן בהגשת דו"ח על הפרויקט.

 

3. שיקולי הקרן בהענקת המלגה וחישוב גובה המלגה

א. ועדת המלגות תהיה רשאית לחלק מלגה לכל סטודנט שעמד בקריטריונים לעיל, בשים לב לסעיף 2(ו) דלעיל.

ב. ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לאסור את מתן המלגה ו/או גובה המלגה לפונה ספציפי לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה בהתאם למסלול לימודיו, בהתחשב במלגות קודמות שניתנו, בהתאם לתקציב העומד לרשותה ובמספר הפונים לקבלת מלגות.

ג. גובה המלגות יקבע בין היתר על פי מספר הפונים ותקציב המלגות העומד לרשות הועדה.

ד. תשלום המלגה יועבר לאחר ההשתתפות בטקס בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הסטודנט.

ה. ועדת המלגות תהא רשאית להעניק מדי שנה מספר מלגות לסטודנטים מהיישוב איילים אשר אינם עומדים בקריטריונים דלעיל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לתקציב המלגות של הקרן.

ו. ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות אם לחלק מלגה או שלא לחלק מלגה או מלגות בכלל וכל זאת עפ"י שיקולה המקצועי, ומטעמים השמורים עמה, וללא כל צורך בהנמקה.

ז. תינתן עדיפות למי ששירת ו/או משרת במילואים.

 

4. ועדת חריגים

א. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מוסמכת ועדת המלגות להקים ועדת חריגים לטיפול בפניות חריגות שנתקבלו שלא בהתאם לתנאיי תקנון זה. לעניין סעיף זה "פניות חריגות" משמען- איחור בהגשת בקשה למלגה עקב מצב ביטחוני , איחור בהמצאת מסמכים ו/או כל פנייה לקבלת מלגה שנעשית שלא בהתאם לתנאי תקנון זה.

ב. הרכב ועדת החריגים יהיה כדלהלן; כיו"ר הועדה ישמש יו"ר קרן המלגות, וכן יכהנו כחברי ועדה – שניים מחברי קרן המלגות.  למניעת ספקות, ועדת החריגים יכולה לבחור הרכב אחר לועדת החריגים בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

ג. ועדת החריגים, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את נהלי עבודתה והיא תטפל בפניות חריגות שנתקבלו שלא בהתאם לתנאיי תקנון זה ותקבע האם על אף החריגה בפנייה ניתן לאשר חלוקת מלגה או שלא לחלק מלגה או מלגות והכול בכפוף לשיקול דעתה המקצועי והבלעדי .

 

5. מסמכים

על הפונה לצרף את המסמכים הבאים:

א. צילום תעודת זהות, כולל ספח כתובת המגורים

ב. אישור תושב המועצה האזורית רמת הנגב (יש להמציא ממזכירות היישוב) או אישור סטודנט איילים מרכזת כפר הסטודנטים.

ג. אסמכתאות בדבר היות הפונה "בן המועצה האזורית רמת הנגב" במידה והפונה אינו מתגורר ברמת הנגב יש להמציא צילומי תעודת זהות של הורי הסטודנט, בצירוף ספח כתובת המגורים.

ד. אישור לימודים בו מצוין גובה שכר הלימוד, צילום קבלות עבור שכר לימוד ששולם.

ה. תעודת שחרור מהצבא או משירות לאומי במידה והפונה אינו מתגורר במועצה אזורית רמת הנגב.

ו. סטודנטים במסלול II, של המעורבות החברתית ימלאו גם טופס התחייבות של מפעל הפיס, צילום המחאה בנקאית או טופס אישור ניהול חשבון.

 

6. לוח זמנים לבחינת הבקשות והמשך טיפול

א. משך תקופת ההגשה למלגות: 1/7-1/9/2019. הסטודנטים מתבקשים להגיש את הבקשות לקבלת המלגה לשנת הלימודים תש"פ 2019-2020 באמצעות הטופס המקוון באתר האינטרנט של המועצה www.rng.org.il

ב.  לאחר תאריך זה תהיה המערכת פתוחה רק לצורך השלמת מסמכים לבקשות שכבר נפתחו, זאת עד לתאריך 1 לדצמבר  2019 בשעה 23:00.

לתשומת לבכם: מרגע סגירת המערכת המקוונת לא תתאפשר גישה לפתיחת הגשת בקשה. יש לוודא שתהליך הגשת הבקשה אכן הסתיים ולא רק תהליך הרישום לאתר. כמו כן, בקשות אשר לא ימולאו במלואן לא יטופלו והבקשה תידחה.
כמו כן, סטודנט שהחל במתן שעות במלגת מעורבות חברתית ולא יסיים את תהליך צירוף כל המסמכים במערכת במועד, מלגתו תופסק ולא יקבל את המלגה.

 ראיונות אישיים: הודעה על קביעת הראיון תישלח לסטודנטים.

 ג. הודעות על אישור לקבלת מלגה יימסרו עד 31/12/2019.

 

 להגשת הבקשה לחצו כאן