בית דין רבני

 • יעוץ והכוונה בכל הנושאים הנוגעים לבית דין רבני.
 • הדרכה בהגשת טפסים, תביעות וכו'.
 • הסכמי גירושין לפני הגשת תביעת גירושין.
 • שלום בית.

 

נושאים שבטיפול בתי הדין הרבניים

 

 • נישואין – אישור נישואין, היתר נישואין, ביטול נישואין אזרחיים וכו'.
 • גירושין – גירושין, מזונות, אחזקת ילדים, חלוקה, רכוש, כריכה.
 • יוחסין, חליצה ובוררות – הכרת אבהות, חליצה.
 • ירושות, צוואות, הקדשות, אפוטרופסות.
 • צווים – צווי עיקול וביטולם, צווי עיכוב יציאה מהארץ וביטולם, צווי הרחקה, צווי מניעה.
 • עגונות / מסורבות גט.
 • גיור – יחידת הפיקוח על הגיור, הרכבי בתי הדין, אולפני גיור.

 

מן המקורות

 

אלה המשפטים אשר תשים לפניהם … (שמות א',א').

לאחר מתן תורה נצטווה משה לייסד בתי דין אשר ישפטו את העם משפט צדק, כפי שנאמר "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". ומצטט רש"י את דברי התלמוד בבלי במסכת גיטין דף פ"ח: "לפניהם – ולא לפני עובד כוכבים…ואפי' ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראל אל תביאה בערכאות שלהם שהמביא דיני ישראל לפני ארמים מחלל את השם… ".

 

ואכן, במשך הדורות היו בתי דין, החל מהסנהדרין שהיו יושבים בלשכת הגזית שבבית המקדש, סנהדרי גדולה של שבעים ואחד דיינים, שהיו דנים בדיני נפשות וסנהדרי קטנה שהייתה של עשרים ושלושה, ובכל עיר ועיר היו בתי דין של שלושה דיינים שהיו דנים בדיני ממונות ועוד.

 

מאז ועד היום מיושמים משפטי התורה בבתי הדין הרבניים, ונלמדים ומתבססים על פיהם גם בבתי משפט אזרחיים.

 

כיום נדונים לרוב בבתי הדין נושאי גירושין, גיור, ירושות וכו', אך למעשה ניתן לפנות אליהם בכל עניין משפטי דיני ממונות, נזיקין ועוד.