אתר פיקוד העורף

פיקוד העורף

אתר פיקוד העורף מספק לנו מידע חשוב ועדכני בזמן  שיגרה ובזמן חירום

 

באתר ניתן למצוא מידע על אסונות טבע, מוכנות המשפחה לשעת חרום, חומרים מסוכנים והטיפול בהם, איום ביולוגי וקונבנציונלי ועוד.

מומלץ ואף חשוב להתעדכן במידע באתר פיקוד העורף ובדף הפייסבוק של פיקוד העורך