תשלום ארנונה

דרכים לתשלום ארנונה

 • תשלום שנתי – תשלום שנתי מראש עד ה-31 לינואר של שנת המס. תשלום זה מעניק למשלם פטור מהצמדות למדד המחירים לצרכן של אותה שנת מס. בנוסף, מוענקת הנחה בגובה 2%, או כפי שמפורט בצו הארנונה של אותה שנה
  תשלום שנתי מתאפשר עד ליום 15 לפברואר של אותה שנת כספים.
 • תשלום דו חודשי – שישה תשלומים צמודים למדד.


אמצעים לתשלום ארנונה

 • הוראת קבע לבנק / כרטיס אשראי – ניתן לשלם את התשלום הדו-חודשי בלבד כשהוא צמוד למדד. התשלום בהוראת קבע מזכה בהנחה בגובה 2%, או כפי שמפורט בצו הארנונה של אותה שנה.
 • סניפי הבנקים – ניתן לשלם את התשלום הדו-חודשי בצמוד למדד.
 • טלפונית (באמצעות כרטיס אשראי) – ניתן לשלם את התשלום הדו-חודשי בצמוד למדד
  גם בטלפון: 08-6564179 (לימור).
 • בקופת המועצה – ניתן לשלם את התשלום הדו-חודשי בצמוד למדד – במזומן, בהמחאה או בכרטיס אשראי.
 • באמצעות האינטרנט – אתר EPR.


פיגור בתשלומי ארנונה
אי תשלום הארנונה במועד מחויב בהצמדה מלאה ובריבית פיגורים חודשית בשיעור של 0.75%.

אכיפת התשלומים
הטיפול בחובות המצטברים בגין ארנונה ותשלומי אגרות מועבר לטיפול המחלקה המשפטית.