ועדת ערר

על פי חוק, המועצה מוסמכת ואף מחויבת לגבות מתושביה וממקבלי השירותים השונים ארנונה ו/או מסים אחרים.

כל פניית תושב/ת מנומקת בכתב אודות מסים שהוטלו שלא כדין, מועברת לדיון בוועדת ערר. באחריות הוועדה לקבוע ולהכריע בכל עניין של מחלוקת בין המועצה לבין התושבים בנושא ארנונה ומסים אחרים, המוטלים על ידי המועצה מתוקף סמכותה.

הישיבות המתקיימות על פי הצורך אינן פתוחות לקהל, ומכונסות על ידי יו"ר הוועדה.

חברי הוועדה

1. עו"ד מוקי אזולאי -יו"ר

2. צחי רם

3. שי זינדרמן