גזברות

 

אליעזר בן סעיד – גזבר המועצה
טל': 08-6564125 | נייד: 050-7282950  | דוא”ל: eliezer@rng.org.il

מור כהן – מזכירת המחלקה
טל': 08-6564123 | פקס: 08-6564100 | נייד: 050-2262303 | דוא”ל: morc@rng.org.il

אמיר אלחייק – עוזר גזבר 
טל': 08-6564135 | נייד: 050-5890208 | דוא”ל: amir@rng.org.il

 

מחלקת הגזברות מבצעת את הניהול הכספי השוטף של המועצה, תוך הקפדה על ניהול תקין
ומאוזן. ניהול זה מבטיח למועצה חוסן כלכלי ואפשרות לעמוד ביעדים המנחים את הרשות.
מדי שנה מקבלת המועצה האזורית רמת הנגב פרס מנהל תקין מטעם משרד הפנים.

לגזבר המועצה אחריות ניהולית על הנהלת החשבונות של המועצה ועל מחלקת הגביה, גבייה ארנונה קביעת שומת ארנונה, גביית מיסי ארנונה, אגרות והיטלים מכל תושבי המועצה ומבעלי הנכסים בתחום המועצה, המחויבים בתשלום על פי חוק.
מכרזים – הכנתם, זימון ועדת מכרזים, פתיחת המכרזים וחתימה על חוזים; וכן טיפול בכל נושאי
הביטוח במועצה.