מאגר קבלנים

הודעה על עריכת רשימת ספקים ו/או קבלנים

 

המועצה האזורית רמת הנגב (להלן: "המועצה") מזמינה מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים, להגיש בקשות להיכלל ברשימת המועצה להשתתפות במכרזי זוטא ובהצעות מחיר שתפרסם המועצה מעת לעת;

 

השירותים הנדרשים:

מנהלי פרויקטים, מפקחים, מודדים, מתכננים ויועצים בתחומים כגון: כבישים ותנועה, מים וביוב, חשמל ותקשורת, יועצי קרקע וביסוס, יועצי נגישות, יועצי בטיחות, מהנדסי בניין, אדריכלי בניין ועיר, יועצי מיזוג אוויר, יועצי ניקוז והידרולוגיה ואדריכלי נוף.

 

הספקים הנדרשים בתחומים:

גדרות, שערים חשמליים, מיזוג אוויר, מתקני משחקים וכושר, דשא סינטטי, נגרות, מסגרות, הצללות, מילוי חול וספקי גומי למתקני הצללות.

 

הקבלנים הנדרשים בתחומים:

בנייה, שיפוץ, כבישים פיתוח ותשתיות, ביוב ניקוז ומים, גידור, פיתוח חצרות.

 

הבקשות תוגשנה למועצה בצירוף כל המסמכים הנדרשים:

• טופס בקשה להצטרפות למאגר. לקבלת הטופס לחץ כאן >>
• רשימת פרויקטים שבוצעו בשנתיים האחרונות והיקפם הכספי.
• העתק תעודת עוסק מורשה.
• אישור על ניכוי מס במקור.
• המלצות.
• אישור על רישום בפנקס הקבלנים וסיווגו, במידה והמגיש הינו קבלן.
• פרופיל החברה וקו"ח של בעלי התפקידים הרלבנטיים.
• לבעלי תפקיד ו/או יועצים-תעודות ואישורים הנדרשים עפ"י הוראות כל דין .

 

הבקשות תוגשנה למועצה האזורית רמת הנגב, במשרדי אגף הנדסה לידי צורית חפר. יש לציין על גבי המעטפה- רשימת ספקים-מכרזים.

שאלות ו/או הבהרות ו/או פרטים ניתן להפנות ל- צורית חפר –מנהלת תיאום ובקרה, באמצעות דוא"ל tsurit@rng.org.il ובפקס: 08-6564167 .

למען הסר ספק, המועצה רשאית שלא לכלול ברשימותיה מבקש זה או אחר ו/או לא לערוך רשימת ספקים וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.