תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2016

המועצה האזורית רמת הנגב החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2016 סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.

 

בהתאם להוראות החוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מחודש אוגוסט 2006, שעניינו נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות ("נוהל תמיכה"), החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה.

 

לעיון בנוהל תמיכות לחצו כאן >>

להורדת טפסי הבקשה לחצו כאן >>

 

  • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס לבקשת תמיכה ולצרף לבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי נוהל התמיכות.

 

  • את בקשות התמיכה יש למסור לידי מנכ"ל המועצה עד לתאריך 30/6/16.
    אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו, והיא תפעל בהתאם לנוהל התמיכות. לתבחינים שאישרה ולשיקול דעתה.