וועדות סטטטוריות

ועדות סטטוטוריות מוגדרות בצו המועצות האזוריות כוועדות חובה, ולכן קיימת חובה להקימן ולכנס אותן מעת לעת .

 

במועצה האזורית רמת הנגב פועלות מספר ועדות סטטוטוריות:

 

הנהלת המועצה

ועדת ביקורת

ועדת מכרזים

ועדה חקלאית

ועדת הנחות

ועדת מל"ח

ועדת תמיכות

• ועדת איכות הסביבה