חדשות

מכרז למתן שירותי הפקה -צעדת בן גוריון ה- 22

המועצה האזורית רמת הנגב (להלן: “המועצה”) מזמינה בזה הצעות לקבל הצעות למתן שירותים להפקת צעדת בן גוריון ה- 22 , הכול בהתאם לתנאי המכרז , החוזה ונספחיו המצ”ב למסמכי מכרז זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן – “השירותים” ו/או “העבודות”).


מכרז מס’ 107/2014
למתן שירותי הפקה -צעדת בן גוריון ה- 22
במועצה האזורית רמת הנגב

 

1. המועצה האזורית רמת הנגב (להלן: “המועצה“) מזמינה בזה הצעות לקבל הצעות למתן שירותים להפקת צעדת בן גוריון ה- 22 , הכול בהתאם לתנאי המכרז , החוזה ונספחיו המצ”ב למסמכי מכרז זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן – “השירותים” ו/או “העבודות“).

2. להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:

 א. המציע סיפק שירותי הפקת אירועים לאירועי ספורט ו/או לכנסים ובכלל זה אירועים רבי משתתפים באירועי ספורט, אופניים ומרוצים במהלך השנים 2012-2014 עבור 2 (שני) גופים לפחות, שאחד מהם לפחות הינו גוף ציבורי , כאשר אירוע אחד לפחות בהיקף של 1000 (אלף) משתתפים ואירוע אחד לפחות בהיקף כספי של 400,000 ₪ (ארבע מאות אלף ₪ ) לפחות.

ב. המציע בעל מחזור כספי שנתי הנובע מעיסוק בתחום הפקת אירועים בסכום של מעל 200,000 ₪ (ובמילים: מאתיים אלף ₪ ) לא כולל מע”מ, בשנת 2013.

ג. המציע מעסיק מנהל מקצועי בעל ניסיון כמנהל וכמפיק אירועים במהלך השנים 2010- 2013, אשר במהלכם ניהל והפיק שלושה אירועים בעלי 1000 (אלף) משתתפים בכל אירוע. יובהר כי המציע מתחייב להעסיק מנהל מקצועי אף בכל תקופת ההתקשרות עם המועצה.

 ד. למציע יכולת לסילוק כרטיסי אשראי על מנת לאפשר רכישת כרטיסים באמצעות המערכת.

ה. המציע בעל מערכת לרישום ורכישת כרטיסים לאירועים באינטרנט לרבות אפשרות לרכישת כרטיסים מחו”ל.

 ו. המציע יצרף להצעתו תוכנית אירוע התואמת את דרישות המועצה כמפורט במסמכי המכרז.

ז. המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירות מרמה.

ח. המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשע בעבירה על פי חוק עובדים זרים ו/או בעבירה לפי חוק שכר מינימום , התשמ”ז- 1987, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות.

ט. המציע צירף להצעתו תעודה תקפה בדבר היותו עוסק מורשה .

 י. המציע יצרף להצעתו אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק מאת פקיד שומה או יועץ מס או רו”ח וכן אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל”ו- 1971.

 יא. המציע צירף ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז.

יב. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 29.6.14 בין השעות 8:0 0- 15:00, במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב. בתמורה לתשלום של 200 ₪ + מע”מ (מאתיים ₪ פלוס מע”מ) , שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.

יג. ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס’ 107/2014 יש להפקיד במסירה אישית/ ידנית בלבד עד ליום 17.7.2014 , עד לשעה 13:00 , בתיבת המכרזים, שבמשרדי המועצה האזורית רמת הנגב , לאחר שהוחתמה חותמת נתקבל. אין לשלוח הצעות בדואר.

יד. המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהיא.

טו. לפרטים נוספים יש לפנות אל גב’ מאיה אלמליח , בטלפון: 08-6564118 .

טז. אין בהודעה זו כדי למצות את תנאי המכרז ואלה המפורטים בתנאי המכרז. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה כלשהי הכלולה בהודעה זו לבין הוראה הכלולה במסמכי המכרז – כוחן של ההוראות הכלולות במסמכי המכרז עדיף וקובע.

 

בברכה,
מר שמוליק ריפמן
ראש המועצה האזורית רמת הנגב