היתר בנייה

תהליך קבלת היתר בנייה

 

 • יש להעביר את הבקשה לוועדה באופן אישי, או באמצעות הדואר – בעותק אחד בלבד.
 • לאחר שנפתח תיק בקשה חדש בוועדה, יישלח למגיש הבקשה שובר תשלום בגובה 20% מסך האגרה למבקש (תשלום במחלקת הגבייה או במחלקת הגזברות במועצה).
 • לאחר מכן מועבר התיק לדיון בישיבת רשות הרישוי.
 • לאחר הדיון נשלח מכתב (גיליון דרישות) לעורך הבקשה ולמבקש. המכתב אינו מהווה אישור בנייה.
 • סיום השלמת כל התנאים הנדרשים ותשלום הפרשי האגרה – 80% הנותרים.
 • קבלת היתר בנייה.

 

היתר לעבודה מצומצמת

 

קיימות מספר עבודות שניתן להתירן בהליך מזורז, ואשר מצוינות בתקנות התכנון והבנייה – היתר לעבודה מצומצמת.

להלן העבודות שניתן להגיש לוועדה המקומית כבקשה לעבודה מצומצמת :

 •  סגירת מרפסת בתריסים.
 • בניית גדר שגובהה אינו עולה על 1.5 מטרים.
 • התקנת מצללה/פרגולה.
 • ביצוע שיפור הנגישות לבניין ובתוכו.
 • התקנת מערכות גז, דוד שמש, מיזוג אוויר ואנטנות.

 

הבקשה תוגש באמצעות טופס בקשה להיתר עבודה מצומצמת. אל הטופס יש לצרף:

 • תשריט בקנה מידה 1:100
 • פרטים על פי דרישת מהנדס הוועדה
 • חישובים סטטיים
 • כל דרישה שתידרש על ידי מהנדס הוועדה.