שלבי טיפול בבקשה

הטיפול בבקשה לרשיון עסק מחייב קבלת אישור ממחלקת ההנדסה של המועצה/ הועדה המקומית על כך שהעסק המבוקש תואם את השימושים המותרים עפ"י היתר הבנייה בתוקף וכן את השימושים המותרים עפ"י תכנית המתאר (התקפה) החלה במקום.

כמו כן, מתבצעת בדיקה, האם בעסק מקוימים דיני התכנון והבניה. דהיינו, האם כל הבנייה חוקית ואין בעסק חריגות בנייה.

אם יימצא כי העסק המבוקש אינו תואם לשימושים המותרים עפ"י היתר הבנייה, או עפ"י התב"ע התקפה במקום, תבחן

האפשרות לטפל בבקשה במסגרת הליך של "שימוש חורג" כמשמעו בחוק התכנון והבנייה.

במקרה כזה, יש להגיש בקשה להיתר ל"שימוש חורג" לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת הנגב. פרטים מלאים אודות הגשת בקשה ל"שימוש חורג" ניתן לקבל במח' ההנדסה של המועצה/הועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

תוקף רשיון עסק שיוצא בהליך של "שימוש חורג", לא יוכל להיות תקף לתקופה ארוכה יותר מתוקף ה"שימוש חורג" שניתן להיתר הבנייה לעסק.

לאחר אישור הבקשה מבחינת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, היא תופנה ע"י מח' רישוי עסקים לטיפול נותני האישורים בהתאם לסוג העסק המבוקש.

 

תרשים זרימה

 

 

 

אולי יעניין אתכם לקרוא גם על: