הגשת בקשה

הבקשה תוגש בטופס מיוחד שניתן לקבלו במשרד בשעות הקבלה או להוריד בקישור. היא תוגש על ידי המבקש או באמצעות בא כוח חוקי.

 

לטופס יש לצרף:

 

 1. צילום – חוזה שכירות או חוזה קניה או מסמך טאבו או זיכרון דברים או תצהיר מעו"ד בנושא הנכס ע"ש החברה או השותפות.
 2. מס' חשבון ארנונה (מס' הנכס ומס' המשלם).
 3. צילום תעודה מרשם החברות או השותפות (חברה/שותפות בלבד).
 4. מסמך מעו"ד או רוא"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודת זהות (חברה/שותפות בלבד).
 5. שש תוכניות הנדסיות חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק (מהנדס, אדריכל…) שתכלולנה את הפרטים הבאים:
  •  גוש, חלקה, כתובת העסק, שם/שמות מנהלי העסק, סוג העסק כמוגדר בחוק.
  • תרשים סביבה בקנ"מ 1:250
  • תרשים מגרש בקנ"מ 1:250 (מפה מצבית).
  • תכנית העסק בקנ"מ 1:100. בבתי אוכל בקנ"מ 1:150

בתי אוכל יש לשרטט את המטבח כולל כל המדורים והציוד, פריסתו ומיקום הקבועות הסניטריות, חדש האוכל, חדרי השרותים והמחסן.

 

רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך. כמו כן, ניתן לדרוש ממגיש הבקשה לצרף חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.