חדשות

הודעה לתושבים: תשלום עבור פסולת בניין

מתאריך ה 1/12/2015 נכנס לתוקף תשלום דמי טיפול בגין פסולת בניין של בניה פרטית (מגורים)
(דמי הטיפול כוללים: דמי טיפול בפסולת, היטל הטמנה ומע”מ). על כל תושב שנדרש לפנות פסולת בניין, עליו לשלם דמי טיפול באתר ההטמנה אס”פ אשלים.


הודעה לתושבים בדבר תשלום דמי טיפול עבור פינוי פסולת בניין

 

מתאריך ה 1/12/2015 נכנס לתוקף תשלום דמי טיפול בגין פסולת בניין של בניה פרטית (מגורים)
(דמי הטיפול כוללים: דמי טיפול בפסולת, היטל הטמנה ומע”מ). על כל תושב שנדרש לפנות פסולת בניין, עליו לשלם דמי טיפול באתר ההטמנה אס”פ אשלים.
עלות דמי הטיפול 55 ₪ כולל מע”מ לטון (התעריף עלול להשתנות בהתאם לתעריפים של המשרד לאיכות הסביבה).

 

ההתקשרות תעשה ישירות מול מנהל האתר, אורן אפשטיין בטלפון: 050-5261771.

 

להלן נוהל התשלום באתר ההטמנה (לחילופין רשאי תושב לפנות את האשפה לכל אתר מוסדר אחר)
נוהל זה מחייב כל תושב הנמצא בתהליכי בניה וקיבל היתר בניה לאחר ה 6.1.2016.

  1. במעמד הגשת מסמכים לקבלת היתר בניה, יקבל התושב מהוועדה המקומית לתכנון ובניה “טופס התקשרות עם אתר פסולת” .
  2. את הטופס הריק הזה ניתן להעביר בפקס לאתר ההטמנה 08-6573881, או להשאירו בתיבת הדואר של מפעיל האתר במזכירות המועצה.
  3. באחריות מנהל האתר להחזיר לתושב העתק חתום של הטופס הנקרא “טופס התקשרות” . טופס זה יש להציג ולהגיש לוועדה לצורך קבלת היתר בניה.
  4. כאשר התושב צריך לפנות פסולת בניין, עליו ליצור קשר עם האתר, ולהעביר להם את פרטי אמצעי התשלום. בסיום תהליך קליטת האשפה יקבל התושב תעודת השקילה, חשבונית מס קבלה וטופס התקשרות חתום וסופי (לצורך קבלת טופס 4 מהוועדה המקומית).

*שוברים הנמצאים ברשות תושבי המועצה יכובדו.