אגף כספים

ארנונה

התעדכן צו המיסים לשנת 2014

מהי ארנונה

 

על פי חוק ההסדרים במשק המדינה, הארנונה היא מס המשלם כל בעל או מחזיק נכסי דלא ניידי (מבנים, דירות, קרקעות וכיו”ב) בתחום הרשות המקומית. הארנונה מהווה מקור מרכזי לתקציב המועצה, ומוטלת לתקופה של שנת תקציב מלאה (מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר), בהתאם לצו הארנונה התקף. סכום חיוב הארנונה מחושב אך ורק לפי שטח הנכס, במכפלת התעריף למ”ר.

 

צו ארנונה

 

צו ארנונה 2016 >>

צו ארנונה 2017 >>

 

קישורים חשובים

 

תשלום ארנונה – דרכים ואמצעים לתשלום הארנונה.

הנחות בארנונה – קריטריונים ועקרונות לקבלת הנחה בארנונה.

ועדת הנחות  (מעבר ל”ועדות סטטטוריות”)

ועדת ערר

טפסים ארנונה – טפסים להנחות בארנונה ולתשלום ארנונה

 

 

מילון מונחים

 

השגה – מחזיק בנכס הסבור כי חלה טעות בנתונים דוגמת קביעת חיוב הארנונה השנתית, גודל הנכס, סיווגו, או עניין החזקה עליו, רשאי להגיש השגה. את ההשגה יש להגיש בכתב, תוך 90 יום מתאריך קבלת ההודעה לתשלום. מנהל הארנונה ישיב להשגה תוך 60 יום ממועד קבלתה במשרדי המועצה.

 

המחזיק הרשום בנכס (נישום) – על פי חוק, חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק הידוע והרשום בספרי השומה של המועצה. לפיכך, יש להודיע על כל שינוי שחל אצל המחזיק בפועל בנכס. תיקון החוק קובע כי בעת השכרה לתקופה הקצרה משנה, יהיה הבעלים על הנכס (המשכיר) בלבד חייב בתשלום הארנונה – ולא השוכר. המחזיק הרשום בנכס יהיה הבעלים, אלא אם כן הומצא למועצה מסמך משפטי (הסכם חתום) המעביר את ההחזקה בנכס לאדם אחר (בתמורה או שלא בתמורה).

 

חילופי מחזיקים בנכס – בקשה לחילופי מחזיקים בנכס יש להעביר בכתב, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, לפני ביצוע ההחלפה בפועל. תנאי לביצוע ההחלפה הוא תשלום כל חובותיו של המשלם הרשום.